Today is December 5, 2021 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

Steipler on Sex: What Sex and Matzah have in common- Joy of Text 1:14

by Rabbi Dov Linzer (Posted on November 10, 2017)
Topics: Source Sheets, Halakha & Modernity, Sex & Niddah

Print Friendly, PDF & Email

What is the real obligation of sex between a husband and wife?

These sources accompany the (mini) fourteenth episode of the Joy of Text podcast.

 

Steipler on Sex: What Sex and Matzah have in common

A Letter from the Steipler (Rav Yaakov Yisrael Kanievsky 1899-1985)  |    מכתב מהסטייפלר

Translated by Rabbi Dov Linzer

ב. בחיוב עונה – כל קירוב (חבוב) חבוק ונישוק.  החזו”א התיר להרהר באשתו טהורה משום קרובה, וצריך לעשות כל שהאשה מתאוה (בשם החזו”א זצ”ל) וע”כ ישכב עם אשתו בקירוב בשר ובחיבוק ונישוק כרבע שעה לפני החיבור, זה באופן רגיל.  אך אם הוא מחומם וחושש שיצא הזרע ח”ו ימהר.  ואחר החיבור ישכב עם אשתו משך חצי שעה כי בזה יש לה הנאה מרובה יותר מעצם המעשה…

א) הן אמת שהפרישות מתאוות עוה”ז הוא ענין גדול מאד (כשהוא לש”ש לעשות נחת רוח ליוצרו ולא לשם השגת מדרגות) אבל ז”א אלא כשמקיים מה שמחויב עפ”י התורה אבל אם עי”ז מבטל משהו ממה שמחוייב עפ”י ד”ת אז מעשיו הולכים לס”א ר”ל ולא ישיגו אורחות חיים אף כי יחשוב שעולה למעלה למעלה ובאמת בקרבו קבורה תאוה לחשוב עצמו לבעל מדרגה ובאמת הוא פוגם ונפגם ולפעמים קרובות מציגים אותו לחרפות ע”י שלבסוף נותן עיניו באסור ממש ואינו יכול להתגבר בשום אופן כאשר ידענו עובדא כזאת ה’ ישמרנו

העונה היא מצות עשה דאורייתא כאכילת מצה והמבטלה בזמן עיבורה (כשלא מחלה האשה מחילה אמיתית בלב שלם) הוא חוטא גמור דחטא כזה הוא מהעבירות שבין אדם לחבירו שאפ’ יוה”כ ומיתה אינה מכפרת והרי הוא כגזלן ושודד שגוזל מאשתו מה שמחוייב לה והוא שפיכות דמים לאשה אשר כידוע עקר תקוות האשה בעולמה הוא שיהיה לה בעל האוהב אותה וכשהיא רואה שזה אינו כמעט קרוב לפקוח נפש מרב צער ויגון על היותה גלמודה כאלמנות חיות.

מצוות עונה היא לפועלים שתים בשבת לת”ח פ”א בשבוע וכתבו האחרונים ז”ל דלכאורה שבזמנינו אין לנו דין זה שנקרא ת”ח לחז”ל (כי בזמנינו אין נזהרים מביטול תורה כדין ועוד כמה טעמים) מ”מ כיון שהטעם דת”ח רק פ”א בשבוע משום שהתורה מתשת כוחו זה איכא גם בת”ח שבזמנינו.

וא”כ מי שיודע שהוא בבריאות הדר דינא לחייבו ב’ פעמים בשבת וכמו”ש כ”ז בביאור הלכה ס’ ר”מ עיי”ש וכן הנהיגו המעמ”ד והחת”ס כידוע וע”ש במ”ג וכן מנהג רוב ת”ח שבמנינו (טרם שהגיעו לימי העמידה) ומשום דאדעתא דמנהג הת”ח נשאה וכן הבעל התחייב בכתובה לנהוג בזה כמנהג גוברין יהודאין (והיינו כמנהג אנשים מסוג שלו) ופשוט דלעינן לפטור עצמו בפ”א בשבוע ולא ב’ פעמים בשבוע קרוב דהוי ספיקא דאורייתא ממש, ומלבד זה איכא חיוב מיוחד בזמן שמכיר שהאשה משתוקקת לזה ואפי’ ברמז קל כמבואר בשו”ע שם סעיף א’ והוא מגמ’ פסחים ע”ג ובכמה דוכתי.
ב) בסדר החיבור דמצוות עונה מובא בסידור יעב”ץ ז”ל בדיני ליל ש”ק וע”ש (היטב) והוא מדינא ממש כי עפ”י ד”ת אסור לעשות הביאה באופן שהאשה אינה מפוייסת ומחוייב לפייסה בפיוס וחבוק ונשוק עד שתתרצה להחבור דאל”כ הרי היא כנתינה לפני הארי דדורס ואוכל כמבואר בפסחים דף מ”ט (ועוון פלילי הוא לעשוק מה שמגיע לאשתו אפי’ אם מתכוון לשם מדת חסידות ופרישות דעל גזילת אשתו אינו יכול לעשות חסידות ולגזול אותה ולהציגה כשפחה שבוי’) וכשהוא בועל שלא ברצונה הוי הבנים בגדר הפושעים והמורדים כדין בני אנוסה ומי שחוטף ובועל מיד בלא קירוב ופורש תיכף ומיד ומתרחק ממנה הנה הבעל חושב שחוטף מלאכים בזה ובאמת לאמתו לא נגרע מתאוותו כלום ויצרו שלו מתפייס בהחלט בהנאה שלמה אבל אשתו לא נהנית כלל מהנהגה כזו ואדרבה היא כואבת ומבוישת ובמסתרים תבכה ודמעתה אינה חוזרת ריקם דשערי דמעות לא ננעלו ואמרו חז”ל בס”פ הזהב שיהא נזהר בכבוד אשתו כי דמעתה מצויי’ עיי”ש ובודאי מעורר דינים עליו ולא יזכה לסייעתא דשמיא לא ברוחניות ולא בגשמיות ומה שנדמה לו שעולה למעלה למעלה הוא דמיון שוא ושקר כי עונות ופשעים פוגמים ונטמאים ולא עולים ומה שמבואר בשו”ע סעיף ח’ כל זה הוא רק בתר שהאשה מפויסה ומרוצה לכזאת דאל”כ הרי אסור לבעול מבלי הסכמתה כמבואר שם בש”ע ודברי הסידור יעב”ץ המה להלכה לאמיתה של תורה ובעיקר מש”כ בשו”ע ס”ח הנה בספר ארחות חיים בשם ספה”ק נזירות שמשון כתב שעפ”י הזהר הק’ וכתבי האר”י ז”ל העיקר כפhרוש הראשון (שלא יתכוון לשם הנאה אלא לשם מצווה) אבל הפי’ השני והשלישי (שיהיה בבגדים ושיהיה במהירות) אדרבה יש בזה אסור עפ”י הקבלה ע”ש ועכ”פ גם לדעת השו”ע אינו אלא כשהוא בהסכמתה המלאה של האשה כנ”ל.
ג) ומי שעושה קירוב וחיבוק וכיו”ב לש”ש מצד רחמנות דלא תהיה כאובה ועלובה אין זה מביאתו כלל להחלשת היר”ש ולנפילה בתאוות ואדרבה מביאתו לידי קדושה ומקיים בזה מ”ע דאורייתא דוהלכת בדרכיו מה הוא רחום אף אתה רחום ומלבד זה באמת החבוק והנשוק או שאר עניני קורבה הוא חלק וסעיף ממצוות עונה כמבואר בפוסקים בסי’ קפ”ד ביור”ד לענין יוצא לדרך עיי”ש.
ד) אמת היא כי הרבה ת”ח יראי שמים נוהגים בענינים אלו בפרישות בכמה ענינים אבל כ”ז בהסכמתה המלאה של האשה ובמחילה בלב שלם וזהו עפ”י רוב בתר שנתברר לה שבאמת הבעל אוהב אותה ורק לש”ש מתגבר ע”ע או כשהאשה היא מופלגת בצדקתה ותשוקתה באמת שבעלה יתקדש בקדושה או כשנשאת לצדיק מפורסם אשר שמו הוא לה לכסות עיניים  אבל ח”ו להתנהג במדת הפרישות כשמכאיב בזה את אשתו התלויה בו ולא מחלה בלב שלם על מה שמחוייב לה.
ה) אמרו חז”ל ביבמות דס”ב ע”ב ת”ר האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו וכו’ עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך וברור שאין כוונת חז”ל שאוהב אשתו מצד אהבה הטבעית לנשים אלא לאהבה מסוג אהבת חברים כי היא חברתו ואשת בריתו ויש להם ענינם משותפים דכ”א מסייע ונסתייע זה מזה וכן אהבה מצד הכרת טובה שיצייר בדעתו אילו לא היה משיג אשה בשו”א והיה נשאר גלמוד כמה צער למכאוביו היה לו בזה וע”י אשתו הוא מסודר בחייו וענין הכרת טובה הוא גדול לאין שעור וחז”ל במשנת ר”א פ”ז אמרו שכל הכופר בטובתו של חבירו לסוף כפר בטובתו של קונו ועיי”ש שהחמירו בזה מאד מאד ועל אהבה כזו חייבו חז”ל ואהבה כזו אינה ממדת התאווה כלל רק מאחת המידות הטובות שמחוייבים בזה ולכוונה זו כשמשתדלים לשמחה בעת החיבור לפניה ולאחריה אין זה מגונה ח”ו רק מצוה ואפי’ אילו לא היה משועבד לזה וכש”כ כשמשועבד לזה עפ”י דין וכמו”ש לעיל.

ממרן בעל הקהלות יעקוב שליט”א

תשרי תשל”ד

Marital obligation of sex…

2. The Obligation – all forms of contact (intimacy or “intimate contact”), touch, and kissing are included.  The Hazon Ish allows a man to have sexual thoughts for his wife (when she is not a niddah) for the sake of becoming physically intimate with her, and a man must do all that his wife desires (in the name of the Hazon Ish).  Thus, he should lie with his wife together naked with touching and kissing for approximately a quarter of an hour before intercourse – this is under normal circumstances.  But if he is already sexually excited and concerned that he will ejaculate prematurely, God forbid, then he should speed up (the foreplay).  And after intercourse, he should lie with his wife for a half-hour, because this will give her greater pleasure than the act itself…

[A] Behold it is true that separating oneself from this-worldly pleasures is a very important concept (when it is done for the sake of heaven, to bring satisfaction to his Creator, and not for the sake of attaining religious heights), but this is only when he has already fulfilled his Biblical obligations.  But if as a result of this (ascetic approach) he does not fulfill (lit. nullifies) the tiniest bit of his Biblical obligation, then his actions go to the Other Side, God forbid, and he will not achieve the paths of life.  Although he might think that he is rising to great heights, but in truth deep inside of him is buried a desire to consider himself a person of spiritual heights, while in fact he damages others and is himself damaged, and frequently his actions lead him to shame, because ultimately he may look towards illicit ways of satisfying his desires, and he will not be able by any means to conquer his desire, and as we know such cases do occur, God should save us!

Onah is a Biblical mitzvah, no less than eating matzah, and one who does not fulfill it when his wife is pregnant (unless she has waived her right, a true remission with a full heart), then he is a complete sinner, for this sin is of those sins that are interpersonal, and thus even Yom Kippur and death do not atone for it.  And he is like a thief and a bandit, because he steals from his wife what he is obligated to her.  And this is (tantamount) to murdering his wife, for it is known that the primary longing of a woman in her world is that she has a husband who loves he, and when she sees that this is not so, then it is close to an endangerment of life, from the great pain and anguish that she has on account of her being bereaved like living widows.

The mitzvah of onah is for workers twice a week, and for Torah scholars once a week.  The Aharonim wrote that presumably in our time we do not have the status of Torah scholars in the time of Hazal (because in our time we are not sufficiently scrupulous about losing time from Torah study, as well as for other reasons) [and thus Torah scholars should be obligated twice weekly].  Nevertheless, since the reason Torah scholars are only obligated once weekly is because Torah learning saps ones strength, this reality applies even to Torah scholars in our day.

Given this, one who knows that he is healthy (and not overly weakened by Torah study), the rule reverts to obligate him twice weekly, as has already been fully discussed in the Beiur Halakha, 240, see there.  And this was the practice that the ?? and the Hazon Ish adopted, as is known, and see there in ??.  And this is the practice of most Torah scholars in our days (until they reach the age of standing? Impotence?)   And she married him with the presumption that he would act in accordance with the practice of Torah scholars, and the husband  obligates himself in the Ketuvah to behave towards her in according with the practice of Jewish men (and that means in according with the practice of people of his group).  Thus, it is obvious that to exempt himself through having sex only once a week and not twice a week, is close to being a true Biblical doubt (whether he has fulfilled his obligation).  And beyond which, there is a distinct obligation when he notices that his wife is desirous of this (sex), even if she only indicates her desire by a subtle hint, as is stated in Shulkhan Arukh, 240:1, based on the Gemara Pesachim 63, and many other sources.
[B] Regarding the act of sex itself of the mitzvah of Onah [a discussion can be found] in the Siddur of R. Yaakov Emden in the laws of Friday night, see there.  And it is what is required according to law, because according to the Torah it is forbidden to have sex in a manner that the woman is not first appeased, and he is obligated to appease her through touching and kissing until she agrees to have sex, because without this it is like placing her before a lion, who tramples (his prey) and eats it, as is explained in Pesachim 49 (and it is a criminal sin to deprive from one’s wife what is her due, and even if he acts as he does with the intent of being righteous and ascetic, because he cannot be righteous at the expense of stealing from one’s wfe, to steal from her and to make her like a captive slave woman).  And when one has sex with his wife without her willingness, the (resultant) children are in the category of “those who sin and rebel [against Me]”, just as the children of one who was raped.  Now, one who grabs his wife and had sex immediately without prior physical intimacy and then separates immediately, behold this husband thinks that he has “grabbed angels”  for this (his ascetic behavior), but in actual truth he has not sacrificed any of his desire, and his lust has been totally satisfied, having received its full pleasure, but his wife has not derived any pleasure from this act quite the contrary!, she is in pain and embarrassed and in private she cries, and her tears do not return unanswered, for the (heavenly) Gate of Tears are never locked.  And Hazal have said, at the end of HaZahav, that a man must been scrupulous regarding his wife’s honor, because her tears are near (to come), see there.  And it is without a doubt that such behavior awakens the evil judgment against him, and he will not merit divine assistance not in spiritual matters and not in material matters, and what it appears to him that he has achieved great heights – that is false and empty imaginings, because the sins and the iniquities damage and impurify him, and they do not go upwards.  And what is stated in Shulkhan Arukh, 240:8 [to have sex in a state of trembling, to have body parts largely covered, to do it quickly ] – all of this can only be considered after the woman is appeased and desirous of this, because lacking that, it is forbidden to have sex with her without her agreement, as is stated in Shulkhan Arukh there.  And the discussion in the Siddur of R. Yaakov Emden are halakha at its truest.  In particular, regarding what is stated in Shulkhan Arukh 240:8 – behold the book Orchot Chaim, in the name of the holy book Nezirot Shimshon, he writes that according to the Zohar and the writings of the ARI, the correct ruling is in accordance with the first explanation (that his intent should not be for pleasure, but for the mitzvah), while regarding the second and third explanation (that they should be largely clothed and that they should have sex quickly) – this is not the law, to the contrary, to do this would be forbidden according to Kabblaah, see there.   Regardless, even according to the Shulkhan Arukh all of these rulings are only with the full agreement of the woman, as I have mentioned.
[C] One who engages in physical intimacy and touching and the like for the sake of heaven, because he is compassionate and does not want her to be in pain and miserable, this does not bring him in any way to a weakening of his fear of heaven or to a descent into pleasures (hedonism).  To the contrary! It brings him to holiness, and he fulfils a Biblical mitzvah of “You shall walk in His paths” – just as He is compassionate, you too must be compassionate.  And in addition to this, in truth the touching and the kissing or other matters of physical intimacy is a portion and a branch of the mitzvah of onah, as is made clear in the Poskim, and in 184 in Yoreh Deah, regarding one who is leaving on a trip, see there.
[D] It is true that there are many Torah scholars who are God fearing who adopt certain ascetic practices in these matters, but all of this is only with the wife’s full agreement and with a remission with a full heart.  And in most cases, this is after it has become clear to her that her husband loves her, and that it is only for the sake of heaven that he is conquering his desires, or when the woman is extreme in her righteousness and her true longing is that her husband sanctify himself with holiness, or when she married a known tzadikk whose name serves for her as a “covering of the eyes”, but God forbid for one to act in an ascetic manner when it pains his wife, who is dependant on him and who has not given a remission with a full heart on what is her due.
[E]  Hazal have said in Yevamot 62b, “Our Sages taught: One who loves his wife as himself and honors him more than himself, regarding him the verse states: ‘And you shall know that your tent is in peace…’”.  And it is clear that Hazal’s intent regarding love for one’s wife was not in reference to loving one’s wife with the love that is natural for women (emotional love), but rather it refers to the love of the type that friends have for one another, because she (your wife) is your companion, and the wife of his covenant, and they share matters in which they are jointly partners, and each one helps and is helped by the other.  Additionally, they refer to the love that comes from gratitude, for the man should  picture in his mind what it would be like if he were to never have found a wife, and he would be left lonesome, how much pain and suffering he would have, and because of his wife his life is in order.  And the matter of gratitude is very great – there is no limit to its importance – and Hazal in Pirkei DiRebbe Eliezer, chapter 7, said that whoever denies gratitude owed his friend, in the end denies the goodness that God has done for him, see there where they are very stringent regarding this.  In regards to such love Hazal have obligated the husband, and this love is not a form of lust at all, but rather one of the good attributes that we are obligated to follow.  And with this in mind, when one attempts to make his wife happy at the time of sex, before it and after it, this is not unseemly, God forbid!, but rather a mitzvah, even were he not obligated in this, and certainly given that he is obligated to her in this regard according to law, as I have written above.
From the Steipler Rav, author of Khilot Yaakov

Tishrei 5734 (1973)