Today is April 15, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

מנהיגותו של אהרון

by Rabbi Eli Finkelstein (Posted on February 21, 2024)
Topics: Hebrew, Sefer Shemot, Tetzaveh, Torah

Print Friendly, PDF & Email

https://pixabay.com/photos/smilies-team-together-team-leader-3300636/

תורגם על ידי אילה סינקלר

To read this post in English, click here

פרשני המקרא חלוקים בזמן בו ניתן הציווי לבנות את המשכן.

מפשוטו של מקרא עולה כי הציווי ניתן לפני חטא העגל. עם זאת, רש”י משתמש בנימוק שאין מוקדם ומאוחר בתורה ומסביר שציווי המשכן ניתן לאחר חטא העגל, על מנת להעיד שהקב”ה סלח לעם ישראל. מנגד, הרמב”ן גורס כי סדר האירועים המתואר בתורה הינו הסדר הכרונולוגי בהם האירועים אירעו. ציווי בניית המשכן ניתן לעם לפני חטא העגל בתור המשך להתגלות בהר סיני.

על שאף שניתן ללמוד מכל אחד מהפירושים – בין אם על מטרת המשכן ובין אם על מהות הסליחה, פירושו של רש”י קשה. אם ציווי המשכן ניתן לאחר חטא העגל, מדוע הסדר בתורה הפוך? ננסה לענות על השאלה באמצעות התבוננות בדמותו של אהרון, אחד מדמויות המפתח בפרשת העגל. בפרשת תצווה תפקידו של אהרון ככהן גדול מוצג כך:

“ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן” (שמות כ”ח, א)

על פי שיטת רש”י, אהרון נכנס לתפקיד הכהן הגדול לאחר חטא העגל. הבחנה זו חשובה מכיוון שהשתתפותו של אהרון הייתה מכרעת לחטא הלאומי. אהרון הוא זה שאמר לבני ישראל לאסוף את הזהב שברשותם והוא זה שעיצב את האליל.

לו היינו קוראים על התנהלות אהרון לפני מינויו לכהן גדול היינו נחרדים מהמינוי. איך ייתכן שהקב”ה ימנה אדם שנכשל בהנהגת העם לתפקיד מפתח קריטי?

אבל אנו קוראים על חטאו של אהרון רק לאחר המינוי. אבל אנחנו קוראים על חטאו של אהרן רק לאחר מינויו. ייתכן כי מיקום דבר מינוי אהרון בא ללמד אותנו על אודות תכונות אהרון עוד טרם תיאור החטא.

מנהיגות אינה מסלול חד נתיבי וקיימים מנהיגים הפועלים בדרכים שונות. הקב”ה מינה את אהרון לכהן גדול מכיוון שכאוהב ורודף שלום אהרון לחבר אנשים לה’ בדרכים השונות מהדרכים שמשה הציע לעם. כאשר אהרון מתבקש להחליף את משה בהר סיני, אהרון לא מצליח לעמוד מול העם כפי שמשה ידע לעשות. גם לאחר החטא אהרון עדיין מתאים לתפקיד הכהן הגדול מכיוון שכישורי המנהיגות הנדרשים מכהן שונים מהכישורים הנדרשים בהר סיני.

בספר במדבר אנו נחשפים למעלותיו הגדולות של אהרון בתפקיד הכהן הגדול. לאחר אירועי מרד קורח והמגפה שבאה בעקבותיה, אהרון הוא זה שהביא לעם קטורת, עמד בין מתים וחיים והצליח לעצור את המגיפה (במדבר יז, יב). ספורנו מציין שאהרון נהג בצורה הפוכה מציווי ה’ ובמקום להיפרד מהעם, אהרון הציב את עצמו בין האנשים. מעשה זה, בנוסף לקטורת, הציל את עם ישראל. משה, בעל האור הקורן המפריד בין פניו לעם, לא היה יכול להציב את עצמו בין האנשים כפי שאהרון עשה.

לפני שהתורה מתארת בפנינו את כישלון אהרון בחטא העגל בפרשת כי תשא, היא באה ללמדנו שלכל אחד מאיתנו יש את המקום בו אנו יכולים להצטיין, להוביל ולפעול למען שינוי ושיפור עולמו של הקב”ה. בדיוק כמו שהצלחתו של אהרון ככהן גדול לא מושפעת מהכישלון שלו בחטא העגל, כך גם כל אחד מאיתנו צריך למצוא את המקום בו יכול להדגיש את כישוריו ולעזור לאחרים בדרכו.