Today is May 26, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

מצרע – תשובת ראש הישיבה – תספורות במהלך חול המועד

by Rabbi Dov Linzer (Posted on April 18, 2024)
Topics: Hebrew, Metzora, Rosh Yeshiva Responds, Sefer Vayikra, Torah

Print Friendly, PDF & Email

https://pixabay.com/photos/hairdresser-haircut-comb-scissors-1179459/

וְהָיָה בַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יְגַלַּח אֶת־כָּל־שְׂעָרוֹ אֶת־רֹאשׁוֹ וְאֶת־זְקָנוֹ וְאֵת גַּבֹּת עֵינָיו וְאֶת־כָּל־שְׂעָרוֹ יְגַלֵּחַ׃ (ויקרא יד ט)

תורגם על ידי אילה סינקלר

To read this post in English, click here

שאלה—וושינגטון

חג שמח! מועדים לשמחה! נניח שמישהו עובד 80-100 שעות שבועיות כרופא עד יום שישי לקראת כניסת שבת ולכן לא הספיק להסתפר לקראת יום טוב. החופשה שלו מהעבודה מתחילה ביום שישי בערב לפני החג ונמשך עד סוף הפסח. האם רמת המעורבות שלו בעבודה יכולה לאפשר לו להחשב כאדם ה”בא ממדינת הים שיצא לסחורה”?

ולכן ניתן להתיר לו להסתפר בימי חופשתו במהלך חג הפסח לקראת יום טוב שני של פסח?

תשובה

כן, אין ספק שהוא יכול. אין סיבה לחשוב שהרשימה במשנה ובשולחן ערוך פ”ק פ”ד ד’ לגבי מי שיכול להתגלח/ להסתספר במהלך החג היא רשומה סגורה המוגבלת למקרים המפורטים בלבד.

לא הגיוני להיות פורמליסט כאן. ערוך השלחן או”ח (531:3,5)

מבהיר שהכלל הוא מה שמכתיב את הדין והמקרים המפרטים הם פשוט המקרים הקלאסיים:

“ומ”מ יש התירו לו חכמים לגלח בחול המועד והיינו בדברים שהכל יודעים למה לא

גילח קודם הרגל ולא מזה קלקול להשתמש אם נתיר כמו ששנינו במשנה…

וכן הבא ממרחקים בחול המועד שהדבר מפורסם אבל מדרך קרובה אסור לו לגלח שאין הכל

יודעים אפילו בא ממרחקים בעיו”ט קודם הלילה ולא היה לו שהות ביום לגלח מותר לו לגלח

בחול המועד… וכן אלו אף שהתירו להם לגלח מ”מ לא יגלחו את זה בפרהסיא אלא בצינעא

דשמא יש גורם יודע את העניין ולזלזל בחול המועד”

המקרה  בשאלה עונה כמובן על הדרישה שלא היה לאדם סיכוי להסתפר לפני החג, ואני בטוח בעך, בהתחשב בעובדה שהוא רופא ואני מניח שאנשי הקהילה מודעים לטווח השעות שלו, שמדובר במצב של “מיפרסמא מילתא” ואין חשש שהדבר יגרום לזלזול בחול המועד.