Today is May 26, 2024 / /

The Torah Learning Library of Yeshivat Chovevei Torah

תזריע – תשובת ראש הישיבה -שימוש במוהל שאינו שומר שבת

by Rabbi Dov Linzer (Posted on April 11, 2024)
Topics: Hebrew, Rosh Yeshiva Responds, Sefer Vayikra, Tazria, Torah

Print Friendly, PDF & Email

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Britmila2.jpg

וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר ערְלָתוֹ: (ויקרא יב ג)

וביום השמיני ימול בשר ערלתו ואפילו בשבת (שבת 132א)

שְׁאֵלָה—ניו יורק, ניו יורק

האם בעיירה קטנה שאין בה מוהל מסורתי, יש מקום להקל בזהות המוהל כדי להימנע מדחיית ברית מילה שחלה בשבת? האם נכון לאפשר שימוש במוהל שאינו שומר שבת (כלומר רופא יהודי שעושה ברית מילה בתיאום עם בתי הכנסת המקומיים)? מה אם המוהל גר במרחק שאפשרי להליכה (כשעה וחצי הליכה) אבל סביר להניח שהמוהל ייסע?

תשובה

ראשית, נציין כי במידת הצורך, בשל שיקולים הלכתיים, ניתן לדחות את הברית. למשל, מספר פוסקים ישראלים פסקו שצריך לדחות את הברית  אם קרובי משפחה ייסעו לברית בשבת. בוודאי שיש לדחות את הברית לראשון אם אין בנמצא מוהל מוסמך.

אז האם מחלל שבת יכול להיות מוהל? התשובה על כך מתחילה בעיון בפסיקת הרמא בשולחן ערוך יד כד עא שמי שפוסל את כל התורה (מומר) פסול לשמש כמוהל. אולם, פסק דין זה נשען על קרקע רעועה. הגמרא פוסלת רק אדם שכופר במילה ואפילו האור זרע, מקור פסיקת הרמא, רק מעלה אפשרות שאדם כזה עלול להיות פסול אך לא פוסק כך נחרצות. פוסקים רבים חלוקים על פסק דינו של הרמ״א וקובעים שמומר יכול לשמש כמוהל. (ראה למשל ברכי יוסף, 264, ב, ציטוט פרי חדש, רבי עקיבא איגר, ביד 264).

גם אם היה נפסק שמומר פסול משימוש כמוהל, ספק רב אם מחלל שבת נכנס לקטגוריה זו. למרות שבדרך כלל משווים בין השניים, הפסילה כאן מבוססת על דחיית מצוות המילה, שאינה רלוונטית לעניין מחלל השבת. כמו כן, יש להחיל במקרה זה את העיקרון הכללי של תינוק שנשבה, לפיו אין אנו מיישמים את הפסילות הנלוות לאי שמירת שבת.

עם זאת, יש לציין שהרב משה פיינשטיין, שבמקום אחר מוכן ליישם את עקרון תינוק שנשבה, פוסק שאסור להשתמש במוהל שאינו שומר שבת (אגרות משה יד ב, 118) גם אם פירוש הדבר דחיית המילה.

למרות זאת, בהתחשב בטיעונים לעיל, הייתי אומר שאם המוהל הוא חילוני, או שהוא בעצם כל דבר אחר מלבד דוחה שבת עקרונית, הוא כשר למילה, ובנסיבות המתוארות בשאלה ניתן להשתמש בו, שכן יש בכך צורך דחוף.

מה לגבי זה שהמוהל ינהג עקב הזמנתך. הדבר מעלה בעיות מסוגלפני עיוור“, הגורמות לאדם לחטוא, ולפי הרב משה, הזמנה כזו עשויה אפילו להיחשב פיתוי ישיר לחטא, שכן אם הוא נוהג, הוא עושה זאת בעקבות ההזמנה שלך ישירות (אגרות משה אוק א, 99). עם זאת, הנוהג בקבוצות נוער ובארגוני הקירוב, ובקרב הקהילה הכללית, הוא להזמין אורחים ולהציע להם להתארח בביתכם. כאן, לעומת זאת, המצב שונה. זה שאדם נכנס לרכב ונוסע אליך בגלל שאתה משלם לו, קושר אותך חזק לחילול השבת שלו. הייתי אומר, “אני לא יכול לבקש ממך לעשות את הברית אם זה אומר שתנהג לכאן. אני יכול לארח אותך בביתי או לשכן אותך בקרבת מקום, או אותך לביתי, לצימר מקומי וכו‘, או שאתה יכול לקחת את האוטובוס. האם תסכים לזה?” אם הוא אומר כן, אתה לא יכול להיות לכך שהוא עלול לנהוג בסוף. אם הוא אומר שכנראה ינהג, תצטרך לדחות את הברית עד יום ראשון.